WóTeZet

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej

20-06-2017

Colours bez Barier – zapraszamy na festiwal do Ostrawy osoby z niepełnosprawnościami!

Od 19 do 22 lipca w Ostrawie odbędzie się festiwal COLOURS OF OSTRAVA, jedna z najbardziej przyjaznych imprez w tej części Europy. Orgfanizatorzy w tym roku przygotowali ponad 300 wydarzeń: koncertów (w tym występów gwiazd muzycznych, jak choćby Imagine Dragons, Alt-J, Norah Jones czy Jamiroquay, sztuki teatralne, filmy, warsztaty, panele dyskusyjne, itp.
My szczególnie zachęcamy do wzię­cia udzia­łu w impre­zie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – Colo­urs bez barier to akcja spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na tej gru­pie widzów. Jej celem jest zwięk­sze­nie licz­by osób z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi, uczest­ni­czą­cy­ch w festi­wa­lu. Poni­żej szcze­gó­ły!

BILE­TY:

Cena czte­ro­dnio­we­go kar­ne­tu dla osób z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści to 650 CZK
Bile­ty dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi dostęp­ne będą wyłącz­nie na miej­scu w punk­cie sprze­da­ży Colo­urs Bez Barier
Jed­na legi­ty­ma­cja z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści upraw­nia do zaku­pu jed­ne­go zniż­ko­we­go kar­ne­tu
Jed­na legi­ty­ma­cja z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści upraw­nia do dar­mo­we­go wstę­pu dla jed­ne­go opie­ku­na
Orga­ni­za­to­rzy przyj­mu­ją legitymacje/orzeczenia o nie­peł­no­spraw­no­ści ze wszyst­ki­ch pań­stw człon­kow­ski­ch Unii Euro­pej­skiej
ZAKWA­TE­RO­WA­NIE BEZ BARIER:

Moż­li­wo­ść rezer­wa­cji bez­ba­rie­ro­we­go zakwa­te­ro­wa­nia w ostraw­ski­ch hote­la­ch (bez­ba­rie­ro­we poko­je, zniż­ki)
Licz­ba bez­ba­rie­ro­wy­ch miej­sc w ostraw­ski­ch hote­la­ch jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go decy­du­je kolej­no­ść zgło­szeń
Kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia każ­dy uczest­nik pokry­wa we wła­snym zakre­sie
Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji mija 7 lip­ca 2017
CAM­PING BEZ BARIER:

Rów­nież w tym roku orga­ni­za­to­rzy ofe­ru­ją uczest­ni­kom festi­wa­lu bez­zba­rie­ro­we zakwa­te­ro­wa­nie w mia­stecz­ku namio­to­wym
Na tere­nie pola namio­to­we­go do dys­po­zy­cji będzie:
– 20 namio­tów dwu­oso­bo­wy­ch (zakwa­te­ro­wa­nie dar­mo­we)

– 20 miej­sc prze­zna­czo­ny­ch na usta­wie­nie wła­sne­go namio­tu, dar­mo­we udo­stęp­nie­nie miej­sca

– 10 dar­mo­wy­ch miej­sc par­kin­go­wy­ch

Ilo­ść miej­sc na polu namio­to­wym jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go waż­na jest wcze­śniej­sza rezer­wa­cja namio­tu lub miej­sca oraz par­kin­gu
Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji miej­sc na polu namio­to­wym: 18 lip­ca 2017
Na pod­sta­wie doko­na­nej rezer­wa­cji zosta­nie wysta­wio­ny voucher z kodem kre­sko­wym, któ­ry prze­śle­my dro­gą e-mailową
Wydru­ko­wa­ny voucher upo­waż­nia do wstę­pu na teren mia­stecz­ka namio­to­we­go
Opró­cz vouche­ra, przy pierw­szym wej­ściu na cam­ping koniecz­ne będzie oka­za­nie legi­ty­ma­cji lub orze­cze­nia
By uła­twić zakwa­te­ro­wa­nie, wła­ści­cie­le vouche­ra będą mie­li moż­li­wo­ść zaku­pu bile­tu festi­wa­lo­we­go bez­po­śred­nio na cam­pin­gu
Bez uprzed­niej rezer­wa­cji (bez vouche­ra) nie będzie moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia na polu namio­to­wym.

PAR­KING:

Na par­kin­gu przy głów­nej festi­wa­lo­wej bra­mie do dys­po­zy­cji będzie 50 dar­mo­wy­ch miej­sc
Na par­kin­gu przy cam­pin­gu do dys­po­zy­cji będzie 10 dar­mo­wy­ch miej­sc. (patrz wyżej)
Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji mija 18 lip­ca 2017
Na pod­sta­wie doko­na­nej rezer­wa­cji wysta­wio­ny zosta­nie voucher z kodem kre­sko­wym, któ­ry prze­śle­my dro­gą mailo­wą
Wydru­ko­wa­ny voucher upo­waż­nia do zapar­ko­wa­nia pojaz­du
Opró­cz vouche­ra, przy wjeź­dzie, wyma­ga­ne będzie rów­nież oka­za­nie legi­ty­ma­cji lub orze­cze­nia
Uprzed­nia rezer­wa­cja jest warun­kiem koniecz­nym z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną ilo­ść miej­sc.

TAXI BEZ BARIER (BB TAXI):

Trans­port obo­wią­zu­je wyłącz­nie w rama­ch Ostra­wy i w dziel­ni­ca­ch mia­sta wcho­dzą­cy­ch w skład sie­ci komu­ni­ka­cji miej­skiej MHD Ostra­wa
Trans­port na teren festi­wa­lu będzie reali­zo­wa­ny do godz. 17.00, rezer­wa­cji moż­na doko­nać pod nume­rem tele­fo­nu Colo­urs Bez Barier: 732 253 505. Info­li­nia dzia­ła od 10 lip­ca i reali­zu­je wyłącz­nie zamó­wie­nia doty­czą­ce trans­por­tu bez­ba­rie­ro­wy­mi tak­sów­ka­mi
Trans­port powrot­ny – przy­sta­nek BB TAXI znaj­do­wać się będzie bez­po­śred­nio przed głów­nym wej­ściem na teren festi­wa­lu
Regu­lar­nie co godzi­nę (od 19:00 do 02:00) spod głów­nej bra­my wyjeż­dżać będą dwa bez­ba­rie­ro­we samo­cho­dy BB TAXI (UWA­GA! Trans­port moż­li­wy wyłącz­nie w rama­ch mia­sta Ostra­wy)
Kosz­ty trans­por­tu bez­ba­rie­ro­we­go w rama­ch trzech miej­ski­ch stref
– ZONA I (Vít­ko­vi­ce, Mora­vská Ostra­va i Přívoz, Mari­án­ské Hory i Hulváky) – 20 CZK

– ZONA II (Slez­ská Ostra­va, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poru­ba, Tře­bo­vi­ce, Svi­nov, Mar­ti­nov) – 30 CZK

– ZONA III (Michál­ko­vi­ce, Radva­ni­ce, Bar­to­vi­ce, Hra­bo­vá, Nová Bělá, Sta­rá Bělá, Pro­sko­vi­ce, Polan­ka nad Odrou, Krásné Pole, Ple­sná, Lhot­ka, Petřko­vi­ce) – 40 CZK

ASY­STA COLO­URS BEZ BARIER:

Wolontariusze/szki uła­twia­ją poru­sza­nie się na tere­nie festi­wa­lu, słu­żąc facho­wą pomo­cą
Uwa­ga! Asy­sten­ci nie świad­czą usług w zakre­sie koor­dy­na­cji cate­rin­gu, czy higie­ny oso­bi­stej itp.
Asy­sten­ci będą do dys­po­zy­cji w Info Punk­cie Colo­urs Bez Barier przy głów­nej festi­wa­lo­wej bra­mie, a tak­że poprzez info­li­nię Colo­urs Bez Barier (tel. 731 932 768), któ­ra słu­ży zara­zem za reje­stra­cję osób chęt­ny­ch do wolon­ta­ria­tu w rama­ch pro­jek­tu
Asy­sten­ci poru­sza­ją się po tere­nie festi­wa­lu w koszul­ka­ch z logo Colo­urs Bez Barier
INNE PRZY­DAT­NE INFOR­MA­CJE:

Kasa bez barier przy głów­nej festi­wa­lo­wej bra­mie
Dodat­ko­we wej­ście na teren festi­wa­lu (wej­ście zosta­nie ozna­czo­ne na mapie tere­nu)
Bez­piecz­ne toa­le­ty bez barier – wystar­czy ode­brać w punk­cie Info Point Colo­urs Bez Barier wła­sny klu­cz (zalicz­ka 100 CZK)
Bez­ba­rie­ro­we try­bu­ny przy głów­ny­ch sce­na­ch (z miej­sca­mi dla osób na wóz­ka­ch inwa­lidz­ki­ch)
Bez­ba­rie­ro­we budyn­ki na tere­nie festi­wa­lu i Dol­ny­ch Wit­ko­wic (Aula Gong, STC, Kopal­nia Hlu­bi­na)
Mapa festi­wa­lu z naj­waż­niej­szy­mi miej­sca­mi (sce­ny, atrak­cje, bez­ba­rie­ro­we toa­le­ty, try­bu­ny, win­dy, prysz­nic, mia­stecz­ko namio­to­we, par­kin­gi, przy­sta­nek BB TAXI etc.) Dar­mo­wą mapę będzie moż­na otrzy­mać w cen­trum infor­ma­cji Info Point Colo­urs Bez Barier oraz w kasie bile­to­wej Colo­urs Bez Barier
CEN­TRUM INFOR­MA­CJI COLO­URS BEZ BARIER:

Od 15 maja dzia­ła adres kon­tak­to­wy bezbarier@colours.cz oraz info­li­nia Colo­urs Bez Barier: 731 932 768
Kon­tak­tu­jąc się uzy­ska­cie Pań­stwo wszel­kie potrzeb­ne infor­ma­cje doty­czą­ce pro­jek­tu Colo­urs Bez Barier
Oba kon­tak­ty słu­żą jed­no­cze­śnie jako plat­for­ma do rezer­wa­cji wymie­nio­ny­ch powy­żej usług
Kon­takt w języ­ku cze­skim i angiel­skim.

Od 10 lip­ca przyj­mo­wa­ne będą rezer­wa­cje BB Taxi: 732 253 505
W trak­cie trwa­nia festi­wa­lu Colo­urs of Ostra­va przed głów­nym wej­ściem na teren impre­zy dzia­łać będzie cen­trum infor­ma­cji – Info Point Colo­urs Bez Barier

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za pro­jekt Colo­urs Bez Barier:

– Kata­rína Kijon­ko­vá (kie­row­nik pro­jek­tu)
– Moni­ka Macháčko­vá (koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu)

Kon­takt:

» Infor­ma­cje: 731 932 768 (od 15 maja 2017)
» Rezer­wa­cja BB Taxi: 732 253 505 (od 10 lip­ca 2017)

» Ema­il: bezbarier@colours.cz

Przedstawiciele naszej redakcji udadzą się do Ostrawy – możecie liczyć na naszą relację!

Colours bez Barier – zapraszamy na festiwal do Ostrawy osoby z niepełnosprawnościami!

Najnowszy numer

WóTeZet 95

Pobierz plik PDF

Archiwum >